Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Ελληνικό Public Survey 012014


Ερωτηματολόγιο: Γενικές Ερωτήσεις Δικαστικής Γραφολογίας

Το παρόν αποτελεί ένα ανοιχτό ερωτηματολόγιο για θέματα Δικαστικής Γραφολογίας, το οποίο σκοπεύει στην ανάγνωση της αντίληψης του κοινού για σχετικά θέματα. Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται σε έρευνα που διεξάγεται από το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" Ι.Κ.Ε. σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Staffordshire University.


Public Survey on Questioned Document Examination

This is a public questionnaire aimed at recording public's perception of complexity of signatures & fraud detection.
This study is being run by Nikolaos Kalantzis, Forensic Document Examiner in a reserach collaboration between CHARTOULARIOS P.C. Laboratory of Questioned Document Studies and Staffordshire University.


Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" Ι.Κ.Ε.


  • Το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" παρέχει υπηρεσίες Δικαστικής Γραφολογίας, ήτοι εξέταση γνησιότητας γραφής, υπογραφής & εγγράφων, διερεύνηση αλλοιώσεων κλπ., υποστηριζόμενες από ένα πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο, και εφαρμόζοντας την επιστημονική αρχή των τεσσάρων-ματιών (four eye principle) & της διπλής αξιολόγησης (peer review system) για κάθε υπόθεση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

  • Κάθε υπόθεση που χειρίζεται ο Χαρτουλάριος ανατίθεται ταυτόχρονα σε δύο ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της έρευνας από τους δύο εξεταστές διαμορφώνεται ένα ενιαίο συμπέρασμα και συντάσσεται η Έκθεση Γνωμοδότησης Δικαστικής Γραφολογίας με συνυπογραφή και των δύο εξεταστών. Η εμπλοκή του δεύτερου εξεταστή δεν επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση αλλά απευθύνεται στην απαραίτητη διαχείριση ποιότητας (Quality Management) που επιβάλλεται πλέον σε διεθνές επίπεδο σε εργαστήρια εγκληματολογικών υπηρεσιών.


  • Ο Χαρτουλάριος στελεχώνεται από πέντε (5) Ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους εξεταστές γραφής και εγγράφων, και κάθε υπόθεση διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ENFSI - ENFHEX, SWGDOC) με πλήρη εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων όπου αυτό είναι εφικτό.

Η εταιρική ταυτότητα του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” Ι.Κ.Ε. είναι διαθέσιμη με τη μορφή PDF στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ