Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" Ι.Κ.Ε.


  • Το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" παρέχει υπηρεσίες Δικαστικής Γραφολογίας, ήτοι εξέταση γνησιότητας γραφής, υπογραφής & εγγράφων, διερεύνηση αλλοιώσεων κλπ., υποστηριζόμενες από ένα πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο, και εφαρμόζοντας την επιστημονική αρχή των τεσσάρων-ματιών (four eye principle) & της διπλής αξιολόγησης (peer review system) για κάθε υπόθεση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

  • Κάθε υπόθεση που χειρίζεται ο Χαρτουλάριος ανατίθεται ταυτόχρονα σε δύο ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της έρευνας από τους δύο εξεταστές διαμορφώνεται ένα ενιαίο συμπέρασμα και συντάσσεται η Έκθεση Γνωμοδότησης Δικαστικής Γραφολογίας με συνυπογραφή και των δύο εξεταστών. Η εμπλοκή του δεύτερου εξεταστή δεν επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση αλλά απευθύνεται στην απαραίτητη διαχείριση ποιότητας (Quality Management) που επιβάλλεται πλέον σε διεθνές επίπεδο σε εργαστήρια εγκληματολογικών υπηρεσιών.


  • Ο Χαρτουλάριος στελεχώνεται από πέντε (5) Ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους εξεταστές γραφής και εγγράφων, και κάθε υπόθεση διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ENFSI - ENFHEX, SWGDOC) με πλήρη εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων όπου αυτό είναι εφικτό.

Η εταιρική ταυτότητα του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” Ι.Κ.Ε. είναι διαθέσιμη με τη μορφή PDF στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: